Czy mogę liczyć na odszkodowanie za hałas z drogi lub za kurz z sąsiedniej budowy?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że przysługują im odszkodowania za wiele szkodliwych czynników. Za szkodliwe czynniki można uznać:

 • Zacienianiu – czyli utracie bezpośredniego dostępu do naturalnego, bezpośredniego światła słonecznego,
 • Zadymieniu bądź zapyleniu – w tym także za kurz np. z sąsiadującej, trwającej budowy drogi lub osiedla mieszkaniowego albo innej nieruchomości,
 • Emitowaniu nadmiernego hałasu – w tym np. z budowy lub z sąsiedztwa hali produkcyjnej lub sali weselnej.

Odszkodowanie za hałas z drogi lub budowy

Budowa własnego domku jednorodzinnego na obrzeżach miasta to często spełnienie marzeń wielu osób. Niestety, bywają sytuacje, że spokój nie trwa długo i zapada decyzja o budowie w pobliżu nowego centra handlowego lub drogi dojazdowej. Pozornie korzystna sytuacja sprawia, że towarzyszący nam hałas jest bardzo uporczywy i zakłóca nasz spokój.

Wówczas możemy ubiegać się o odszkodowanie za hałas na budowie lub odszkodowanie za hałas z drogi. Poprawnie skonstruowany, złożony dokument umożliwia uzyskanie odszkodowania jako formę rekompensaty.

Odszkodowanie za kurz z budowy

Często oprócz hałasu z budowy do naszej nieruchomości przedostaje się kurz, który nie tylko osiada na meblach lub podłogach ale także zapycha drogie filtry wentylacyjne lub klimatyzacyjne. Teoretycznie nieszkodliwy w nadmiarze może prowadzić do uszkodzeń elektroniki w nieruchomości a także może okazać się czynnikiem niekorzystnym jeśli zmagamy się z alergią.

Nasza  kancelaria specjalizuje się w uzyskiwaniu:

 • odszkodowanie za hałas z drogi
 • odszkodowanie za immisje
 • odszkodowanie za kurz z budowy
 • odszkodowanie za hałas na budowie
 • odszkodowania za kurz z budowy

Odszkodowania za immisje z działki sąsiedniej

Uciążliwości generowane przez zabudowania i nieruchomości sąsiednie mogą być rozmaitej natury. W licznym orzecznictwie dotyczącym tzw. immisji można spotkać się z definicją

Według tradycyjnych pojęć korzystanie z nieruchomości przejawia się w wykonywaniu aktów władztwa fizycznego nad nieruchomością. Uniemożliwienie lub utrudnienie w sferze wykonywania aktów władztwa w tym sensie może polegać na różnego rodzaju immisjach materialnych. Istota ich wyraża się w tym, że określone przyczyny (zachowania) są źródłem przenikania w sferę nieruchomości sąsiedniej określonych elementów i zjawisk przyrody w szerokim tego słowa znaczeniu lub oddziaływania na nieruchomość określonych sił. Przyczyną sprawczą tych zakłóceń mogą być konstrukcje budowlane, dymy, gazy, wyziewy, zapylenia, wstrząsy, energia itd. Rozwój techniki i w jego wyniku powstawanie co raz szerzej rozbudowującego się środowiska technicznego, cywilizacyjnego człowieka nakazuje objęcie art. 144 k.c. także immisji mających np. swoje źródło w falach elektromagnetycznych (radio, telewizja). Hipoteza art. 144 k.c. obejmuje także tzw. immisje niematerialne, tj. immisje oddziaływające nie na nieruchomość w powyższym sensie, ale na sferę psychiczną właściciela lub posiadacza nieruchomości. Z reguły wchodzi tu w grę wywoływanie zagrożeń psychicznych, stresów i różnego rodzaju napięć psychicznych, naruszenie poczucie piękna, odczuć moralnych itd.

Czyli na kanwie prawa polskiego można mówić o

 • Immisjach materialnych polegających dla przykładu na:
  • Zacienianiu
  • Zadymieniu bądź zapyleniu
  • Zalewaniu lub podtapianiu
  • Wydzielaniu odoru
  • Emitowaniu nadmiernego hałasu
 • Immisjach niematerialnych polegających dla przykładu na:
  • Składowaniu rzeczy niebezpiecznych
  • Zasłanianiu widoku
  • Naruszaniu odczuć estetycznych

Co warte podkreślenia, zgodność zachowania z decyzjami administracyjnymi nie przesądza automatycznie o wyłączeniu bezprawności, jeżeli dojdzie do przekroczenia przeciętnej miary immisji. To znaczy, iż nawet jeżeli inwestor będzie posiadał wszelkie wymagane prawem pozwolenia, ale nadal dokonywał immisji, będzie odpowiedzialny za szkody, które swoim działaniem powoduje. Obrazowym przykładem tego typu zachowań, są zakłady produkcji trzody chlewnej, które poza nielicznymi wyjątkami znacząco oddziałują na okoliczne nieruchomości, pomimo posiadania wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych i realizacji zaleceń z niech wynikających.

Zespół Generalnej Dyrekcji Odszkodowań w takich przypadkach działa wielotorowo. W pierwszej kolejności identyfikowane są uciążliwości i możliwość im przeciwdziałania, a także koszty z tym związane. Nasi eksperci od polubownego rozwiązywania sporów, starają się na drodze negocjacji doprowadzić do ograniczenia uciążliwości oraz zapłaty należnych rekompensat, a w przypadku braku woli porozumienia, nasi doświadczeni prawnicy procesowi przed sądami dochodzą słusznych odszkodowań.

Lepiej niż jakiekolwiek opisy, o profesjonalizmie naszego zespołu świadczą przykłady spraw zakończonych sukcesem:

 • Uzyskanie od dewelopera odszkodowań wartości niekiedy 30% wartości nieruchomości, które w wyniku realizacji inwestycji mieszkaniowej straciły widok na zieleń.
 • Rekompensaty w łącznej wysokości 4,5 M PLN za straty powstałe w wyniku posadowienia farmy wiatrowej w nieznacznej odległości od miejscowości turystycznej.
 • Gęste nasadzenia zieleni izolacyjnej wysokiej i średniej w granicy działek, a także rekompensata w wysokości 1,5M PLN za spadek wartości nieruchomości, w wyniku otwarcia sali weselnej w zabudowie domów jednorodzinnych.
 • Częściowy wykup nieruchomości (ok. 3ha) oraz zapłata odszkodowań (łączna kwota przekroczyła 5M PLN) za posadowienie zakładu przetwórstwa chemicznego.

Odszkodowania za szkody powstałe w trakcie budowy

Budowa bądź rozbudowa jakiekolwiek inwestycji ma to do siebie, iż oznacza dla sąsiadów znaczne uciążliwości w postaci hałasu, drgań czy znacznych ilości spalin wydobywających się z pojazdów ciężarowych i pracujących urządzeń budowlanych. Inwestorzy, czy to publiczni czy prywatni, bardzo często podchodzą do problemu, iż skoro budują to może się „kurzyć”. Jest to myślenie, błędne, które można wyprostować odpowiednimi działaniami prawnymi.

Pękające każdego dnia ściany i stropy. Tynk sypiący się do talerzy. Dom, który codziennie chyli się ku ruinie. W takich warunkach mieszkają cztery mszczonowskie rodziny. Przyczyną ich kłopotów stała się przebudowa trasy S8.

Dom wali się na głowy

Aby nie pozostać samotnym w walce a biurokratyczno – urzędniczą maszyną zapraszamy do kontaktu wszelkich pokrzywdzonych działaniami związanymi budową zarówno inwestycji komercyjnych jak i publicznych. Na kanwie naszych doświadczeń możemy obiecać albo znaczące zmniejszenie dolegliwości związanych z pobliską budową albo słuszną rekompensatę na utrudnienia generowane przez sąsiednią budowę.

Odszkodowania za uchylenie decyzji administracyjnej

Prawnicy z Generalnej Dyrekcji Odszkodowań mają unikalne doświadczenie do dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa oraz organów samorządowych za wydanie decyzji administracyjnej, która następnie została wyeliminowana z obrotu prawnego. Dochodziliśmy odszkodowań za uchylenie m.in.

 • Decyzji o warunkach zabudowy;
 • Decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
 • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. DŚU);
 • Decyzji wodnoprawnej;
 • Decyzji emisyjnych wydawanych w trybie Prawa Ochrony Środowiska.

Każda sprawa związana z odszkodowaniami od podmiotów publicznych jest rozpoznawana przez grono doświadczonych prawników, którzy przed wystawieniem rekomendacji odnośnie dalszych działań, zawsze analizują dokumentację dotyczącą sprawy.

Jeśli w pobliżu Twojej nieruchomości trwa budowa i towarzyszy temu kurz – zgłoś się do naszej kancelarii a będziemy wnioskować o odszkodowanie za kurz z budowy lub odszkodowanie za hałas z drogi.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.