Przyczyny spadku wartości nieruchomości mogą być zróżnicowane. Do tych najczęściej występujących w praktyce można zaliczyć:

1. Ograniczenia związane z wejściem w życie miejscowego planu
2. Oddziaływania w związku z lokalizacją inwestycji publicznej lub komercyjnej
3. Uciążliwości związane z wejściem w życie ograniczeń administracyjnych
4. Immisje z działki sąsiedniej
Każdy w wymienionych przypadków może objawiać się na wiele sposobów.

Ograniczenia związane z wejściem w życie miejscowego planu

Uchwalenie przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może rodzić daleko idące konsekwencje w zakresie możliwości korzystania przez właściciela z nieruchomości. Plan miejscowy (tzw. mpzp) może określać np. jakiego koloru dachówkę musi zastosować właściciel terenu, albo jaką część swojej nieruchomości musi przeznaczyć pod zieleń. Każdy z tych aspektów powoduje, iż wartość nieruchomości może ulegać zmianie na korzyść lub niekorzyść właściciela.
Również zaplanowane w planie miejscowym inwestycje (np. drogi publiczne) mogą rodzić skutki finansowe w majątku właściciela nieruchomości. Zaplanowana inwestycja nie musi przebiegać przez nieruchomość, aby oddziaływać negatywnie. W przypadku sporej ilości inwestycji infrastrukturalnych (np. drogi lub gazociągi) zakres negatywnego oddziaływania obejmuje swoim obszarem najczęściej bardzo szeroki zakres nieruchomości. Plan miejscowy powoduje oddziaływanie, już w momencie uchwalenia, a nie w momencie rozpoczęcia realizacji inwestycji w nim zaplanowanej. Często w momencie rozpoczęcia realizacji inwestycji, jest już za późno, aby domagać się odszkodowania.
Zobacz szerzej
https://gdo.org.pl/oferta/odszkodowania-za-spadek-wartosci-nieruchomosci/

Oddziaływania w związku z lokalizacją inwestycji publicznej lub komercyjnej

W związku z lokalizacją inwestycji, czy to publicznej czy to komercyjnej, która poprzez swoje wzniesienie będzie powodować negatywne konsekwencje dla działek sąsiednich, inwestor jest zobowiązany zrekompensować poczynione w majątku sąsiadów szkody. Najczęstszą praktyką inwestorów jest albo milczenie w przypadku kierowania uzasadnionych żądań, bądź zasłanianie się uzyskanymi decyzjami i pozwoleniami. Warto wiedzieć, że samo uzyskanie pozwolenia lub decyzji, nie zwalnia ich z obowiązku zapłaty odszkodowania.
Zobacz szerzej
https://gdo.org.pl/oferta/odszkodowania-za-spadek-wartosci-nieruchomosci/

Uciążliwości związane z wejściem w życie ograniczeń administracyjnych

Prawo własności, zgodnie z normami Konstytucyjnymi nie jest prawem absolutnym i może zostać ograniczone przez odpowiedniej rangi przepisy. Nie mniej, w przypadku wprowadzenia takowego ograniczenia właścicielowi nieruchomości należy się odpowiednia rekompensata. Do najbardziej medialnych przypadków należą sprawy związane z wprowadzeniem ograniczeń w związku z strefami lotnisk tzw. obszary ograniczonego zagospodarowania. Strefy ochronne, kontrolowane i ograniczonego użytkowania mogą jednak wynikać z szeregu innych aktów prawnych.
Zobacz szerzej
https://gdo.org.pl/oferta/odszkodowania-za-spadek-wartosci-nieruchomosci/

Immisje z działki sąsiedniej

W przypadku, kiedy to nie sam fakt lokalizacji obiektu powoduje oddziaływania na nieruchomość, tylko sposób jego wykorzystywania, właściciel nieruchomość ma prawo chronić się przed immisjami na swoją działkę żądając albo ich zaprzestania albo zasądzenia rekompensaty pieniężnej.
Immisje mogą przybrać różne formy. Do najczęstszych immisji materialnych należy zaliczyć:
1. Zacienianie
2. Zadymianie lub zapylanie
3. Zalewanie
4. Wydzielanie odoru
5. Nadmierny hałas
6. Oddziaływania elektromagnetycznych
Do immisji niematerialnych, które najczęściej występują, należy zaliczyć:
1. Zasłonięcie widoku
2. Naruszanie odczuć estetycznych
Zobacz szerzej
https://gdo.org.pl/oferta/odszkodowania-za-uciazliwosci-i-uszkodzenia-budynkow/

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.