Obniżenie wartości nieruchomości – za co i jak uzyskać odszkodowanie?

Jeśli jesteś właścicielem działki lub działki z nieruchomością to z pewnością znasz rosnącą jej wartość. Często bywa tak, że całe pokolenia korzystają z nieruchomości, inwestując w nią. Może się okazać, że gdy nadchodzi moment sprzedaży tej nieruchomości traci ona na wartości poprzez zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wówczas może okazać się, że nastąpiła zmiana celu wykorzystania naszej działki lub, co gorsza, nasza działka została ulokowana w pobliżu ruchliwej drogi, wysypiska śmieci, oczyszczalni ścieków lub nowego osiedla mieszkaniowego.

Wszystkie te, pozornie korzystne zmiany, powodują spadek wartości naszej nieruchomości. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że istnieją rozwiązania prawne umożliwiające ubieganie się o odszkodowanie za obniżenie (za spadek) wartości nieruchomości: domu, działki, gruntu.

Za co mogę uzyskać odszkodowanie?

Jeśli uważasz, że Twoja nieruchomość mogła stracić na wartości poprzez np. wybudowaniu w pobliżu nowej drogi, zgłoś się do nas. Zapoznamy się z Twoją sprawą bardzo wnikliwie i zaproponujemy najbardziej korzystne rozwiązanie. Generalizując należy pamiętać, że warto i należy ubiegać się o odszkodowanie w przypadku gdy stwierdzono obniżenia wartości nieruchomości w tym domu, działki, gruntu.

Przykłady utraty wartości nieruchomości

Za niemal pewne można uznać odszkodowanie za wiatraki na działce lub odszkodowania za słupy energetyczne na działce. Są to jedne z najczęstszych (oprócz budowy drogi i budowy nowego osiedla) czynniki, które umożliwią ubieganie się o odszkodowanie za spadek wartości gruntu (nieruchomości). Wybudowanie w sąsiedztwie naszej nieruchomości wysypiska śmieci, spalarni odpadów także pozwala otrzymać odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości.

Jako zespół doświadczonych prawników i adwokatów specjalizujących się w nieruchomościach reprezentujemy naszych Klientów i pomagamy uzyskać:

 • odszkodowanie za spadek wartości domu
 • odszkodowanie za spadek wartości działki
 • odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości (odszkodowanie obniżenie wartości nieruchomości, odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości, odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości)
 • odszkodowanie za spadek wartości gruntu
 • odszkodowania za słupy energetyczne na działce
 • odszkodowania za wiatraki na działce
Uważasz, że należy Ci się odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości? Masz wątpliwości?
Czekamy na Twój kontakt:

Odszkodowania związane z wejściem w życie miejscowego planu

Odszkodowanie za plan miejscowy jest instytucją mająca za zadanie zrekompensować właścicielowi ograniczenie jakie będzie musiał znosić, bądź stratę wartości nieruchomości, jaka powstanie w przypadku wejścia w życie planu miejscowego. Normy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowią:

Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy:

 • odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo
 • wykupienia nieruchomości lub jej części

Specjaliści z Generalnej Dyrekcji Odszkodowań na wstępnym etapie współpracy zawsze weryfikują zakres wprowadzanych ograniczeń, a współpracujący rzeczoznawcy z danego terenu robią wstępną wycenę szkód spowodowanych wprowadzonymi ograniczeniami. Na kanwie tak ustalonego stanu faktycznego wraz z klientem podejmujemy decyzję o dalszych krokach podejmowanych w sprawie.

Lepiej niż jakiekolwiek opisy, o profesjonalizmie naszego zespołu świadczą przykłady spraw zakończonych sukcesem:

 • odszkodowanie dla grupy właścicieli nadrzecznych działek rekreacyjnych w związku z wprowadzeniem strefy zalewowej – łączna wartość zasądzonych świadczeń przekroczyła kwotę 5M PLN;
 • odszkodowanie za przeznaczenie terenów pod farmę wiatrową w bliskiej odległości od zabudowań – wartość uzyskanych od gminy odszkodowań ponad 4M PLN;
 • przymuszenie gminy do wykupu nieruchomości zarezerwowanych w planie pod korytarz napowietrzający miasta wojewódzkiego – łączna wartość wykupionych gruntów ponad 16M PLN;
 • odszkodowanie za przeznaczenie nieruchomości pod zabudowę przemysłową w okolicy zabudowanej obiektami mieszkalnymi – łączna wartość wypłaconych odszkodowań przekroczyła 12M PLN;
 • przymuszenie gminy do wykupu nieruchomości zarezerwowanych w planie pod infrastrukturę przesyłową – łączna wartość wykupionych gruntów ponad 9M PLN.

Odszkodowania w związku z lokalizacją inwestycji publicznej lub komercyjnej

W przypadku lokalizowania inwestycji zarówno publicznej lub komercyjnej, która swoim oddziaływaniem może negatywnie wpływać na działki sąsiednie, inwestor realizujący obiekt jest zobowiązany wypłacić podmiotom przez niego pokrzywdzonym odpowiednie odszkodowanie. Do najczęstszych przypadków, kiedy sąsiadom będzie należne odszkodowanie z tytułu lokalizacji obiektu z praktyki zespołu Generalnej Dyrekcji Odszkodowań, wynika że:

 • Lokalizacja uciążliwego zakładu przemysłowego, produkcyjnego lub rolnego;
 • Budowa obiektu znacznych rozmiarów ograniczającego dostęp światła oraz zasłaniającego estetyczny widok (np. hali magazynowej w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej lub rekreacyjnej);
 • Budowa centrum handlowego lub parku logistycznego, które powoduje znaczny ruch samochodowy do obiektu;
 • Montaż nadajnika przekaźnikowego sieci komórkowej o znacznym oddziaływaniu elektromagnetycznym;
 • Budowa wiatraka w pobliżu zabudowy mieszkaniowej lub turystycznej;
 • Puszczenie rur przesyłowych (wodno – kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, gazowych);
 • Posadowienie słupów energetycznych.

Natomiast, standardową praktyką wszystkich inwestorów jest albo milczenie w przypadku kierowania uzasadnionych żądań, bądź zasłanianie się uzyskanymi decyzjami i pozwoleniami. Warto wiedzieć, że samo uzyskanie pozwolenia lub decyzji, nie zwalnia ich z obowiązku zapłaty odszkodowania. To, że prawa zezwala im na lokalizację inwestycji, nie zwalnia ich z obowiązku wypłaty rekompensaty na rzecz osób, które ich inwestycja dotknie w sposób negatywny.

Negocjatorzy i prawnicy z Generalnej Dyrekcji Odszkodowań, dzięki swoje doświadczeniu, wiedzy i odpowiedniemu podejściu są w stanie przeprowadzić całość postępowań dotyczących roszczeń w sposób najmniej uciążliwy i obciążający dla klienta. Gwarantujemy, minimalizacje kosztów związanych z przygotowaniem odpowiedniego materiału dowodowego niezbędnego do postępowań sądowych, wsparcie ze strony najlepszych prawników – specjalistów, przelew odszkodowania bezpośrednio na konto klienta, a także rozliczenie dopiero po otrzymaniu płatności.

Odszkodowania związane z wejściem w życie ograniczeń administracyjnych

Generalna Dyrekcja Odszkodowań jako kancelaria odszkodowawcza posiadając w swoim zespole doświadczonych prawników z uprawnieniami zawodowymi (adwokatów oraz radców prawnych), na rzecz swoich klientów dochodzi odszkodowań wynikających z ograniczeń wprowadzanych przez:

 • Prawo ochrony środowiska (strefy przemysłowe, obszary ciche, obszary ograniczonego użytkowania);
 • Prawo wodne (obszary ochronne zbiorników, zlewnie, tereny zalewowe);
 • Ustawa o ochronie przyrody (otuliny parków narodowych i rezerwatów, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne);
 • Prawo lotnicze (obszary oddziaływania lotnisk publicznych i wojskowych);
 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • Prawo geologiczne i górnicze;
 • Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
 • Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • Ustawa o transporcie kolejowym.

Specyficzne kryteria warunkujące przyznanie odszkodowania w każdym wypadku muszą być rozpatrywane indywidualnie. Tylko odpowiednio doświadczony radca prawny lub adwokat, wraz z odpowiednim wsparciem rzeczoznawców i inżynierów, w większości przypadków jest w stanie w sposób profesjonalny i rzeczowy, określić zasadność dochodzenia odszkodowania. Dlatego warto zaufać kadrze Generalnej Dyrekcji Odszkodowań, gdzie kompetencje łączymy z pracą zespołową.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.